Privacy Statement

Inleiding
Uw privacy is voor de verschillende uitgevende filmfondsen en voor de Stichting Plaatsingskantoor Filminvesteringen (SPF) van groot belang. Persoonlijke gegevens van participanten, tussenpersonen en relaties worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De uitgevende filmfondsen en SPF houden zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en overige privacy regelgeving. In dit Privacy Statement is uiteengezet hoe de uitgevende filmfondsen en SPF met persoonsgegevens omgaan en waarvoor deze worden gebruikt.

SPF
De plaats van vestiging van een uitgevend filmfonds is vermeld in het bijbehorende prospectus. SPF is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51478730. SPF is opgericht om de belangen van plaatsers ten behoeve van uitgevende instellingen te behartigen.

Persoonsgegevens
De uitgevende filmfondsen en SPF verwerken persoonsgegevens en leggen persoonsgegevens vast. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is telkens het uitgevende filmfonds. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld verwerkt wanneer een participant een reserveringsformulier voor het aanvragen van een prospectus of het reserveren van een participatie invult en opstuurt. Onder andere de volgende persoonsgegevens kunnen door een uitgevend filmfonds worden verzameld en verwerkt:
• voor- en achternaam
• postadres
• woonplaats
• telefoonnummer
• e-mailadres
• geboortedatum
• bankrekeningnummer
• deelgenomen participaties
• aangevraagd prospectus
De uitgevende filmfondsen verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

Doeleinden
Persoonsgegevens kunnen door de uitgevende filmfondsen en door SPF worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
• het uitvoeren van de overeenkomst en/of het leveren van de gevraagde dienst
• het opsturen van een prospectus
• het sturen van (e-mail)nieuwsbrieven met aanbiedingen/reclame voor participaties
• het opsturen van een DVD, filmposter en uitnodiging voor de première
• verbetering van de dienstverlening van SPF
• beveiligen van de website www.filminvesteringen.nl en het opstellen van webstatistieken
• voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen en beslechting van eventuele geschillen

Derdenverstrekking
Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen in principe nooit door SPF of een uitgevend filmfonds aan derden worden verstrekt, tenzij:
• dat noodzakelijk is in verband met eisen die de fiscus stelt in verband met de beoogde fiscale transparantie van een uitgevend filmfonds;
SPF of een uitgevend filmfonds daartoe in het kader van de uitvoering van een wettelijk voorschrift of een gerechtelijke procedure verplicht is

Bedrijfsoverdracht
Indien SPF of een uitgevend filmfonds, onderdelen of activa van SPF of van een uitgevend filmfonds worden overgedragen aan een derde kunnen persoonsgegevens aan die derde worden overgedragen. Mocht daarvan sprake zijn, dan zal SPF of het uitgevende filmfonds daarvan vooraf berichten, waarbij de gelegenheid wordt geboden tegen een dergelijke overdracht van persoonsgegevens bezwaar te maken. De verkrijgende partij zal persoonsgegevens verwerken volgens dezelfde doeleinden als hierboven omschreven. Indien de verkrijgende partij andere doeleinden heeft voor de verwerking van persoonsgegevens, dan zal SPF of het uitgevende filmfonds, indien nodig, met de verkrijgende partij contractueel vastleggen dat deze alleen persoonsgegevens mag verwerken voor doeleinden die vooraf uitdrukkelijk zijn goedgekeurd.

Gebruik postadres
SPF of een uitgevend filmfonds mag het opgegeven postadres in beginsel gebruiken voor het versturen van geadresseerde reclame. Dit geldt ook in geval van een nee/nee of ja/nee sticker. Via Stichting Plaatsingskantoor Filminvesteringen, Meeuwenlaan 98-100, 1021 JL Amsterdam of , kunt u zich verzetten tegen het ontvangen van geadresseerde reclame via de post.

Gebruik e-mailadres
Indien er in het kader van de koop en afname van een product of dienst van SPF of een uitgevend filmfonds een e-mailadres is opgegeven, dan mag dit e-mailadres worden gebruikt voor het overbrengen van elektronische communicatie met commerciële, ideële of charitatieve doeleinden met betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten van SPF of een uitgevend filmfonds, tenzij hiertegen uitdrukkelijk bezwaar is gemaakt.
SPF of een uitgevend filmfonds zal bij iedere overgebrachte elektronische commerciële communicatie – al dan niet via e-mail – de mogelijkheid bieden zich gemakkelijk en kosteloos te verzetten tegen het verdere gebruik van het e-mailadres ten behoeve van commerciële, ideële of charitatieve doeleinden en altijd de volgende gegevens vermelden:
• een post- of e-mailadres of telefoonnummer waaraan een verzoek tot beëindiging van dergelijke communicatie kan worden gericht
• de identiteit van degene namens wie de communicatie wordt overgebracht

Gebruik telefoonnummer
SPF of een uitgevend filmfonds mag een opgegeven telefoonnummer in beginsel gebruiken voor telemarketingdoeleinden. In geval van consumenten in de zin van de Telecommunicatiewet die (nog) geen klant zijn van SPF of een uitgevend filmfonds, zal altijd vooraf worden ontdubbeld met het bel-me-niet-register. Gegevens van diegenen die niet in het bel-me-niet-register zijn ingeschreven en die geen consumenten in de zin van de Telecommunicatiewet zijn, kunnen voor telemarketingdoeleinden worden gebruikt. SPF of een uitgevend filmfonds mag telefoonnummers die zij in het kader van de verkoop van een product of dienst of in het kader van een schenking aan een ideële of charitatieve organisatie heeft verkregen gebruiken voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden met betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten van SPF, ongeacht of betreffende gegevens van bestaande klanten zijn opgenomen in het bel-me-niet-register. In ieder telemarketinggesprek zal de mogelijkheid worden geboden zich te verzetten tegen telemarketing en zal eveneens worden gewezen op het bel-me-niet-register en de mogelijkheid daarin te worden opgenomen.

Afmelden
Indien u geen prijs meer stelt op informatie via post, email en/of telefoon over (nieuwe) producten en diensten van SPF of een uitgevend filmfonds dan kunt u dit via of schriftelijk via Stichting Plaatsingskantoor Filminvesteringen, Meeuwenlaan 98-100, 1021 JL, Amsterdam aangeven. Uw afmelding wordt dan zo spoedig mogelijk door SPF verwerkt, waarbij het kan voorkomen dat u in de tijd tussen uw afmelding en de verwerking daarvan nog enkele berichten van SPF ontvangt.

Beveiliging
Voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. De infrastructuur en software van SPF is zo beveiligd dat anderen geen toegang kunnen krijgen tot uw persoonsgegevens.

Inzage en correctie
De persoonsgegevens waarover SPF of een uitgevend filmfonds beschikt kunnen altijd opgevraagd worden en op verzoek worden gewijzigd of aangepast. Verzoeken tot inzage of correctie van persoonsgegevens kunnen worden gericht tot SPF, .

Wijzigingen
SPF of een uitgevend filmfonds kan deze Privacy Verklaring van tijd tot tijd aanpassen. Wij raden u daarom aan deze Privacy Verklaring regelmatig te bekijken en te controleren.

Contact
Bij vragen of wijzigingen van uw persoonsgegevens kunt u een email sturen naar .